OUR AIM TO ENABLE MORE PEOPLE TO REALIZE THEIR DREAMS AND DRIVE A PROTOTYPE OF SOME OF THE WORLD'S MOST LOVED SPORTS CARS. OUR PRODUCTS HAS THE EDGE OVER OUR COMPETITORS IN TERMS OF DESIGN, BUILD QUALITY AND FINISH.

1. Terms & Conditions 

Please read before you ordering, any purchase made is the agreement to these terms and conditions.

Manufacturing

Please be advised that all our parts are manufactured based on customer order.
The manufacturing process can take up to  30 working days, depending on product complexity and the size of the order, after payment has been confirmed. 
Manufacturing time is confirmed when ordering.

Orders & Payments

Website www.cars4youcustom.com/shop  contains our products, which you can buy.
To order products, please contact us by email  info@cars4youcustom.com or by phone +48 609 082 072.
All orders are confirmed by email, which states the price, manufacturing time, delivery costs and the products ordered.
Placing an order is automatic accept these Terms and Conditions. 
Order will be accepted for realization after payment has been confirmed.
We reserve the right to change the prices of goods on offer, introducing new products to offer, and cancel promotions on our website or make changes. In the event that our product is mistakenly listed at an incorrect price, We reserve the right to refuse or cancel any orders placed for product listed at the incorrect price, or for orders in which the total price has been calculated incorrectly.
Bank transfers are accepted.

Delivery

The cost of delivery, depends on shipping localization, the weight and dimensions of the item. We always calculate shipping cost individually.
Packages are generally dispatched within 2 days after manufacturing has been completed.
The shipping time can take around 3- 10 business days and depends on shipping localization and the company through which the item is shipped.
We supply products almost worldwide  to customers.

Returns

Please note that all our parts are made to special  customer order and cannot be returned.
You have the right to return  if they are faulty or they are different than you ordered.  Then we will replace products, unless otherwise negotiated.
However, we do not accept any returns without prior notice. Any items returned without notice will not be accepted. You are responsible for packaging the product. If the product gets damaged or missing due to insufficient packaging of the product we cannot credit the product to you.
Shipping cost for returns always need to be paid for by the customer unless otherwise negotiated.
We put a lot of effort in our packaging procedures to prevent any problems at shipping. However, we have to be realistic and conclude that things do go wrong from time to time.
To prevent any discussions regarding damages that occurred during the shipment, please carefully check the package at the time the courier offers it to you.
If you suspect any damages, please ask the courier for a damage report form and fill it in on the spot.
We are not responsible for damages which could have been identified at receipt. As the receiver, it is your responsibility to carefully check the package when it’s offered to you.
Any claims for incomplete or damaged shipments have to be reported to us by email as soon as possible , within 24 hours of receiving the package. Claims which are sent after 24 hours cannot be processed.

Product Fitting

We take no responsibility for incorrect use and / or incorrect fitted of any products displayed on our website.
We advise all customers to contact a body shop to arrange installation.
Our product are made of fibreglass, kevlar  or carbon fibre. 
Our products are for Motorsport use only and are not to be used for road. All products are build for the purpose of race and weight loss.
Products may require some modification during installation of either the product or the car.
No warranty  is made. We  accept no responsibility for any injury or death caused by installation of any parts. The effectiveness, warranty and longevity of these products are directly related to the manner in which is  INSTALLED, USED and / or MAINTAINED. THE USER ASSUMES THE RISK.

Product Finish

Fibreglass Fabric  Products:

•    Are moulded from parts which we have tested fitment
•    Come unpainted
•    May need some work to have the product fit perfectly

Carbon Fibre  Products: 

•    Are moulded from parts which we have tested fitment
•    Wet-lay carbon technique or vacuum bag curing prepreg technique 
•    Are not lacquered or can be lacquered for special order 

Other Terms

We reserve the right to any changes in our terms and conditions. The customer must accept our valid terms and conditions upon every order.

Cars4You Custom handles all customer information in complete confidence. Cars4You Custom does not disclose any customer information to any third party.

 

 

2. Privacy Policy / Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

W Cars 4 You Custom Sp. z o.o  przywizujemy szczególnwagdo poszanowania prywatnoci uytkowników odwiedzajcych naszstroninternetowwww.cars4youcustom.com oraz kontaktujcych siz nami bezporednio (mailowo lub telefonicznie).

Postanowienia Ogólne

1. Na potrzeby lepszego odbioru polityki prywatnoci wprowadzilimy nastpujce okrelenia:

a. Pastwo, uytkownik, uytkownicy - odnosi sido osoby lub osób odwiedzajcych stronwww.cars4youcustom.com, równiedo tych, którzy skontaktowali siz Cars 4 You Custom Sp. z o.o. poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy, telefonicznie lub wysyłajc maila bezporednio na adres info@cars4youcustom.com

b. My lub Cars 4 You Custom - odnosi sido Cars 4 You Custom Sp. z o.o.

c. RODO - oznacza Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Pastwa danych osobowych

1. Administratorem Pastwa danych osobowych jest firma Cars 4 You Custom Sp. z o.o. z siedzibw Głogowie Małopolskim przy ul. Lenej 12, wpisana do Rejestru Przedsibiorców pod numerem KRS: 0000650439, NIP 5170378326. Ochrona danych odbywa sizgodnie z wymogami powszechnie obowizujcych przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dane osobowe przetwarzane szgodnie z przepisami RODO oraz zgodnie z niniejszpolitykprywatnoci, stworzonw oparciu o te przepisy.

Jakie dane przetwarzamy

1. Jeli odwiedzajPastwo naszstroninternetowi kontaktujsiz nami poprzez formularz kontaktowy umieszczony na tej stronie, to przekazujnam Pastwo nastpujce dane osobowe: imi, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłkowy, adres IP.

2. Kontaktujc siz nami telefonicznie lub piszc bezporednio na adres mailowy, przekazujnam Pastwo nastpujce dane osobowe: imi, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłkowy.

3. Nasza strona www.cars4youcustom.com uywa plików cookies czyli tzw. ciasteczek. Sto niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przegldarki. Kiedy przegldarka ponownie łączy siz naszstron, witryna rozpozna rodzaj urzdzenia, z którego łączy siuytkownik. Parametry pozwalajna odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Gromadzinformacje o adresie IP, typie wykorzystywanej przegldarki, jzyku rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, o czasie i dacie wizyty oraz lokalizacji. Pliki cookies identyfikujPastwa jako uytkowników naszej strony internetowej, co pozwala nam na dopasowanie jej treci do Pastwa potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantowanajwyszy standard wygody korzystania z naszej strony internetowej, a zebrane w ten sposób dane swykorzystywane jedynie wewntrz firmy Cars 4 You Custom w celu optymalizacji działa.

4. MogPastwo tak skonfigurowaprzegldarkinternetow, aby całkowicie lub częściowo wyłączyprzechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany moe byutrata moliwoci korzystania z niektórych funkcjonalnoci naszej strony internetowej. Na stronie internetowej zainstalowalimy równie:

a. piksel facebooka, który pozwala na lepsze dopasowanie naszych treci reklamowych i promocyjnych wyświetlanych w serwisie Facebook.
b. kod
ledzenia Google Analytics w celu prowadzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

5. Zbierane przez nas dane osobowe sprzetwarzane w nastpujcych celach:
a. monitorowania i sprawdzania w jaki sposób korzystaj
Pastwo z naszej strony internetowej, aby usprawniajej funkcjonowanie i zapewniPastwu bardziej efektywni bezproblemownawigacjpo niej.
b. statystycznych i reklamowych.
c. odpowiedzi na zapytania przes
łane przez formularz kontaktowy, email czy telefon. Przesłanie przez Pastwa zapytania rozumiemy jako zgodna kontakt z naszej strony w celu ich dalszej realizacji.
d. kontaktu handlowego w celu przedstawienia oferty firmy i innych dzia
łahandlowych. W przypadku, gdy sPastwo przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele Cars 4 You Custom mogskontaktowasiz Pastwem, aby uzyskaofert, potrzebninformacjlub dokumenty. Przetwarzanie Pastwa danych bdzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, jakim jest sprzedaproduktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji handlowych.
e. realizacji umowy lub zamówienia pomi
dzy Cars 4 You Custom a Pastwem.
W przypadku zawarcia umowy lub z
łoenia zamówienia, podane przez Pastwa dane bdprzetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.
f. realizacji obowi
zku prawnego sporzdzenia i przechowywania dokumentacji. W przypadku wykonywania umowy, zamówienia lub innego wiadczenia na Pastwa rzecz, bdziemy przetwarzadane osobowe zawarte na fakturach, w ksigach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzajcej zawarcie i wykonanie umowy, w celu sporzdzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy sPastwo stronumowy lub zamówienia, jak i sytuacji, gdy stronumowy lub zamówienia jest Pastwa pracodawca lub podmiot, z którym Pastwo współpracujlub gdy zostało wykonane na Pastwa rzecz jakiekolwiek wiadczenie.
6. Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych wra
liwych, w rozumieniu art. 9 i 10 RODO.

Prawa Uytkownika

7. MajPastwo prawo do cofnicia zgody na przetwarzanie podanych wczeniej danych osobowych. Aby cofnąć zgod, prosimy o wysłanie maila z informacjna adres podany w punkcie 12 niniejszej polityki prywatnoci. Zgoda moe zostacofnita w kadym czasie, jednak jej cofnicie nie wpływa na legalność przetwarzania Pastwa danych osobowych przed cofniciem zgody, ponadto cofnicie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

8. W przypadku danych osobowych zbieranych przez przedstawicieli Cars 4 You Custom w zakresie działasprzedaowych lub marketingowych, ich podanie jest w pełni dobrowolne.
9. W przypadku danych osób, które s
stronumowy lub zamówienia zawartych z Cars 4 You Custom, podanie danych osobowych niezbdnych do wykonania umowy i wykonania obowizków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

10. Konsekwencjniepodania danych osobowych moe bybrak moliwoci nawizania z Pastwem kontaktu w przyszłoci.
11. Macie Pa
stwo prawo dostpu do danych osobowych, które Pastwa dotyczi których jestemy administratorem oraz do ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania; majPastwo równieprawo sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu naley siskontaktowaz osobnadzorujcprzetwarzanie danych w naszej firmie.

12. Kontakt z osobnadzorujcprzetwarzanie danych osobowych w Cars 4 You Custom jest moliwy wyłącznie drogelektroniczn. Wszelkie informacje i działania dotyczce Pastwa danych osobowych prosimy zgłaszapiszc na adres info@cars4youcustom.com.

13. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Pastwa danych osobowych po rozwizaniu umowy lub cofniciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeprzed sdem, a take gdy przepisy krajowe, unijne bdprzepisy prawa midzynarodowego obligujnas do przechowywania danych.

14. Mamy prawo udostpniaPastwa dane osobowe oraz inne dane podmiotom upowanionym na podstawie właciwych przepisów prawa (np. organom cigania).

15. Nie udostpniamy danych osobowych innym podmiotom niupowanionym na podstawie właciwych przepisów prawa.
16. Pa
stwa dane osobowe sprzetwarzane wyłącznie przez upowanionych do tego pracowników.

17. Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pastwo prawo do wniesienia skargi do właciwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych pastwach członkowskich UE jest dostpna na stronie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Bezpieczestwo

18. Dokładamy wszelkich stara, aby chroninaszstroninternetowprzed nieuprawnionym dostpem osób trzecich.
19. Dane osobowe podawane przez Pa
stwa w formularzu na stronie internetowej www.cars4youcustom.com straktowane jako poufne i nie swidoczne dla osób nieuprawnionych.

20. Dane te nie bdsprzedawane ani udostpniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie spracownikami lub stałymi współpracownikami Cars 4 You Custom.

21. W przypadku zmiany polityki prywatnoci obowizujcej na www.cars4youcustom.com, zamiecimy odpowiednimodyfikacjna niniejszej podstronie.